Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap in het basisonderwijs wil zeggen dat ouders en personeelsleden kunnen meepraten en meebeslissen over inhoud en organisatie van het onderwijs. Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). De MR praat onder andere over de onderwijskundige doelen van de school, het schoolplan, het financieel beleid, de ouderbijdrage en de organisatie van de school.

Een MR in het basisonderwijs heeft leden en bestaat uit twee geledingen. De eerste geleding wordt gekozen uit en door het personeel van de school. De tweede geleding wordt gekozen uit en door de ouders van de leerlingen van de school. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen en mogen stemmen voor de MR. De MR vergadert 6 x per schooljaar. 

Op de Prins Mauritsschool bestaat de MR uit:

De oudergeleding
Jessica van Vugt (voorzitter), Jeannette Pannekoek en Danielle Heij 

De personeelsgeleding
Kirsja Oudshoorn, Annabel Derwort, Els van Rest en Willy Poos

Ouderbijdrage
Voor het basisonderwijs in Nederland wordt geen schoolgeld geheven door het Rijk. De vergoeding aan de scholen is echter zodanig, dat we aan alle ouders jaarlijks een vrijwillige bijdrage vragen. De hoogte van de bijdrage en de bestemming van de gelden worden in samenspraak met de directie en het team vastgesteld. Formeel heeft de oudergeleding instemmingsbevoegdheid. Jaarlijks zal er een controle door een kascommissie, bestaande uit een aantal ouders, plaatsvinden.

Email
Het e-mailadres van de medezeggenschapsraad is: mrpms@pms-rijswijk.nl.

Informatie
Voor meer informatie over medezeggenschap in het onderwijs, ga naar:
Informatie Rijksoverheid
Informatie Besturenraad