Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap in het basisonderwijs wil zeggen dat ouders en personeelsleden kunnen meepraten en meebeslissen over inhoud en organisatie van het onderwijs. Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). De MR praat onder andere over de onderwijskundige doelen van de school, het schoolplan, het financieel beleid, de ouderbijdrage en de organisatie van de school. Dit is sinds 1 januari 2007 zo geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).

Een MR in het basisonderwijs heeft leden en bestaat uit twee geledingen. De eerste geleding wordt gekozen uit en door het personeel van de school. De tweede geleding wordt gekozen uit en door de ouders van de leerlingen van de school. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen en mogen stemmen voor de MR.

Op de Prins Mauritsschool bestaat de MR uit zes personen: drie ouders (de "oudergeleding") en drie personeelsleden (de "personeelsgeleding").
oudergeleding: 
Jessica van Vugt (voorzitter), Robert Stuut, Jeannette Pannekoek
Personeelsgeleding:
Sandra Kemperman, Fiona van Baren

Vergaderingen
De MR vergadert 6 x per schooljaar. De verslagen van de vergaderingen van de MR worden - voor zover openbaar - op deze pagina gepubliceerd.

Ouderbijdrage
Voor het basisonderwijs in Nederland wordt geen schoolgeld geheven door het Rijk. De vergoeding aan de scholen is echter zodanig, dat we aan alle ouders jaarlijks een vrijwillige bijdrage vragen. De hoogte van de bijdrage en de bestemming van de gelden worden in samenspraak met de directie en het team vastgesteld. Formeel heeft de oudergeleding instemmingsbevoegdheid. Jaarlijks zal er een controle door een kascommissie, bestaande uit een aantal ouders, plaatsvinden.

Email
Het e-mailadres van de medezeggenschapsraad is: mrpms@pms-rijswijk.nl.

Informatie
Voor meer informatie over medezeggenschap in het onderwijs, ga naar:
Informatie Rijksoverheid
Informatie Besturenraad